Siyaset Bilimi - Işık Kitabevi
Logo

Siyaset Bilimi

Books

İktidarda Sosyal Demokrasi
Alexander Petring, Christian Henkes, Christoph Egle, Wolfgang Merkel

İktidarda Sosyal Demokrasi, yönetimde bulunan sosyal demokrat partilerin yönetim bi&cce... 

Türkiye'de Anarşizm (Yüz Yıllık Gecikme)
Barış Soydan

Kökleri iki asır öncesine uzanan anarşizm, Türkiye'de ancak 1986'da yayımlanan Kar... 

Modern Siyasal İdeolojiler (19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla)
H. Birsen Örs

Türkiye'de siyaset bilimi alanında kaynak olabilecek telif eserlerin azlığı bir gerçe... 

Parlamenter Demokrasinin Krizi
Carl Schmitt

Sonsuz bir erdem kaynağı olarak demokrasi fikrinin onun siyasi bir rejim ve/veya ideoloji olarak ... 

Kriz Devlet İktisat ve Sosyal Güvenlik Politikaları
Tülay Arın

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları olarak, yıllardır “özgür ve eleştirel&... 

Kağıt Yolunda (Küreselleşme Üstüne Küçük Elkitabı)
Erik Orsenna

Erik Orsenna'dan daha önce "Küreselleşme Üstüne Küçük Elkita... 

Mao'nun İdeolojisi (Mao ve Düşünceleri Üzerine Batılı ve Çin'li Düşünürlerin Araştırmaları 1940-2007...
Yang Fengcheng

Kitap Kıta Çin'in önde gelen politik tarihçilerinden, Mao Zedung ve Çin... 

Batıda Siyasal Düşünceler Tarihi 3 - Yakınçağ
Mete Tunçay

İlk baskısı 1969'da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları arasında &... 

İki Farklı Siyaset (Bilgi Teorisi-Siyaset Bilimi İlişkileri Açısından Pozitivizm ve Eleştirel Teori)...
Levent Köker

Siyaset, iktidar kavramından ayrılması mümkün olmayan bir toplumsal olgular ve sür... 

Türkiyede Demokrasi İslam ve Laiklik
Ahmet T. Kuru, Alfred Stepan

Türkiye'de Demokrasi, İslam ve Laiklik adlı bu derlemede, ülkemizde son yıllarda yaşana... 

Modern Siyasal Düşüncenin Temelleri Cilt 1 - Rönesans
Quentin Skinner

Düşünce tarihi çalışmalarının bir klasiği daha Türkçede. Quent... 

Siyasi Coğrafya (Dünya - Ekonomisi, Ulus-Devlet ve Yerellik)
Colin Flint, Peter J. Taylor

Çok hızlı değişen günümüz dünyasında süreklilik ve sür... 

Kritik ve Kriz (Burjuva Dünyanın Patolojik Gelişimi Üzerine Bir Katkı)
Reinhart Koselleck

İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemin önemli Alman tarihçilerinden Reinhart K... 

Cemaatler : Güvenli Olmayan Bir Dünyada Güvenlik Arayışı
Zygmunt Bauman

İnsanlar niçin bir cemaatin parçası olmak ister? Zygmunt Bauman bu soruya “hi... 

Yeni Paradigmayı Oluşturmak
Fikret Başkaya


"Geçerli eğilimler ve süreçler insanlığı ve uygarlığı hızla 'geri ... 

Neo-Liberal Tezahürler (Vatandaşlık - Suç - Eğitim)
Alev Özkazanç

Alev Özkazanç bu çalışmasında, Siyaset Sosyolojisi Yazıları: Yeni Sağ ve Sonra... 

Anarşi Devlet ve Ütopya
Robert Nozick

Robert Nozick modern devletin ortaya çıkışından bu yana gündemde olan birey-devlet di... 

Emperyalizmin Hayaletleri - Küresel Düzenlemenin Bugünü
Kolektif

İçinde bulunduğumuz kaotik durum piyasanın ürettiği şiddet devletler arası silahlı şi... 

SBKP (B) 18. Kongresinde Tüzük Değişiklikleri
A. J Danov

SBKP (B) 18. Kongresi, Mart 1939'da toplandı. Kongreye öngelen dönemin temel özell... 

Tamamlanmamış Devlet - Arap Ülkelerinde Hukuk Sorunu
Ali Mezghani


Modernite, ulus-devletlerin oluşumuyla beraber pozitif hukukun üstünlü... 

Karşılaştırmalı Siyasetin Temelleri
Kenneth Newton, Jan W. Van Deth

Karşılaştırmalı siyaset ve yönetim konusunda çalışmanın ve bu konu hakkında bil... 

Devrime Doğru (Petrograd Bolşevikleri ve 1917 Temmuz Ayaklanması)
Alexander Rabinowitch

Alexander Rabinowitch, uzun yıllarını 1917 Sovyet Devrimi'ni incelemeye adamış ABD'li bir t... 

Devlet ve Siyaset Teorisi
Martin Carnoy

Bu kitapta ele alınan devlet teorilerinin birçoğu sanayileşmiş ulus-devlete ya da eg... 

Machiavelli (İktidar Filozofu)
Ross King

Machiavelli bir iktidar filozofu. Kimilerine göre siyaset biliminin kurucusu, iktidar ilişki... 

Marx'tan Bugüne Solun Tarihi
Darrow Schecter

Kant, Hegel ve Spinoza'dan Marx'a ulaşan, Batı Marksizmi ve Frankfurt Okulu'nu kat ederek s... 

Küresel Güneyde Sosyal Demokrasi
Judith Teichman, Marc Edelman, Patrick Heller, Richard Sandbrook

Küresel Güney'de Sosyal Demokrasi, küresel ölçekte merkez olarak kabul... 

Politika Bilimine Giriş
Münci Kapani

Prof. Münci Kapani bu kitabında çağdaş politika biliminin temel konularını yeni... 

50 Politika Klasiği
Butler Bowdon

50 POLİTİKA KLASİĞİ, dünyada gerçek değişikliklere neden olan Abraham Lincoln’d... 

Karşılaştırmalı Siyaset Sanatı
Ruth Lane

"Karşılaştırmalı siyaset nedir? O iki şeydir; birincisi, bir dünya, ikincisi, bir disiplin. ... 

Siyasal Kültür ve Yöntem
Aytunç Altındal

Türkiye’de politik çağdaşlaşmayı incelemek çağdaş unsurları olduğu kadar... 

Page: 1/7 | Next »