İşletme Yöneticiliği - Işık Kitabevi
Logo

 • Tablodaki Sır
  Blue Balliett
  Altın Kitaplar Yayınevi

  Petra ve Calder bulmacalara meraklı, hayal dünyaları geniş iki yakın arkadaştır. Kendi yarat... 

 • Bay Sammlerin Gezegeni
  Saul Bellow
  İletişim Yayınları

  Bay Sammler'ın Gezegeni, İkinci Dünya Savaşı'nın insan ruhunda bıraktığı yaralara yeni bir g... 

 • Karakuranın Düşleri
  Hanzade Servi
  Tudem Kültür

  Tudem Edebiyat Birincilik Ödülü'yle taçlanan Karakura'nın Düşleri, Vol... 

Türler » Ekonomi » İş Hayatı » İşletme Yöneticiliği

İşletme Yöneticiliği


 

128.00 TL


Stok Durumu

Mevcut
Stokta mevcut, ortalama 3 günde kargoya verilir.


 
Tamer Koçel / Beta Yayınları
Tür: İş Hayatı

şletme yönetimi uygulamalarındaki hızlı değişimin sürdüğü ve 2008 Dünya Ekonomik Krizi ile birlikte işletmelerin (özellik­le finans sektöründeki işletmeler), işletme yöneticilerinin davranışlarının ve işletme yöneticisi yetiştiren MBA Programları­nın içeriklerinin yeniden tartışılmaya başlandığı bir ortamda kitabımızın bu on ikinci baskısı yapılmıştır. Bu baskıda bütü­nü itibarıyla gözden geçirilerek genişletilmiş olan kitabın konu içeriği büyük ölçüde korunmuş, bazı bölümler çıkarılmış (AGY - Amaçlara Göre Yönetim gibi), bazı bölümlerde değişiklikler ve ilaveler yapılarak okuyucunun daha rahat okuyabil­mesine dönük düzenlemeler yapılmıştır. Uluslar arası rekabetin gittikçe arttığı, bilişim ve iletişim teknolojilerinin zaman ve mekan farklarını ortadan kaldıracak şekilde değişik yönetim uygulamalarına olanak sağladığı, farklılık yaratmanın, ino­vasyon yapmanın ve hem ürünlerin hem işletmelerin kendilerinin marka haline gelmesinin işletmelerin yaşamlarını sür­dürmelerinin önemli bir koşulu haline geldiği bir ortamda, yönetim ve organizasyon alanında kuramsal açıdan ve uygula­ma teknikleri itibarıyla önemli değişiklikler olmaktadır. Yönetim ve organizasyon alanının ana konu başlıkları değişmese bile, bu başlıkların kapsamı değişmekte ve içeriğinde önemli yeni değişik konular, uygulamalar ve teknikler ortaya çık­maktadır. Dolayısıyla işletme yöneticileri hem kendi yönetim tarzlarını hem de yönettikleri organizasyonların yapısını ve bu yapı içindeki işleyiş süreçlerini, değişen rekabet koşullarına uygun hale getirmek gibi çetin bir işle karşı karşıya kal­maktadırlar. İşletmeler, ekonomik, sosyal, hukuksal ve teknolojik çevrelerdeki hızlı değişmelere uyabilmek ve bu deği­şimlerin ortaya çıkardığı küresel rekabette başarılı olup ayakta kalabilmek için pek çok yeni ve güncel yönetim teknikle­rinden yararlanmaktadır. Yeni yönetim teknikleri olarak sunulan güncel uygulamalarla ilgili teknikler, yönetim işine popü­ler yaklaşımın bir sonucu olarak, sadece popüler ekonomi ve işletme dergilerinin sayfalarında geniş yer almakla kalma­makta, zaman zaman bilimsel nitelikteki yazının içine de sızmaktadır. Daha da ilginci, yönetim ve organizasyon konuları ile ilgili akademisyenlerden bazıları, bu güncel teknikler konusunda inancı tam (true believer) bir izleyici haline gelmek­te; bilimsel çalışmanın olmazsa olmaz şartı olan şüphecilik ve sorgulama özelliklerinden uzaklaşmış görünmektedir. Bü­tün bunlar, yönetim ve organizasyon konularının arkasındaki teorik yapıyı, bilimsel araştırmanın öngördüğü sağlam me­todolojiyi, bilimsel gelişmenin temeli olan saha araştırmasını ve yanlışlanmayı gölgelemekte, adeta ikinci plana itmekte­dir. Bir veya iki işletmede başarılı sonuç veren uygulamalar hemen genelleştirilmekte, adeta yepyeni yönetim yaklaşımla­rı gibi sunulmakta ve bilimsel çalışma sistematiği, metodoloji ve usule ilişkin gerekler gözardı edilmekte ve ortaya birbiri ardına gelen yeni yönetim teknikleri dalgaları çıkmaktadır. Bu durum, bilimsel gelişmenin temeli olan yanlışlama sürecini adeta ortadan kaldırmaktadır. Söylemek istediğimiz, bilim felsefecisi merhum Hüseyin BATUHANın, Bilim ve Şarlatanlık ki­tabında sözünü ettiği ve kanımca her bilim insanı için bir rehber olması gereken sözlerinin, yönetim ve organizasyon ala­nında pek fazla revaç bulmadığının gözlemlenmesidir. BATUHANa göre, herhangibir bilim alanında herhangibir iddianın bi­limsel bilgi haline gelebilmesi için, bu iddianın herhangibir şüpheye yer kalmayacak tarzda kanıtlanması gerekir. Bilim in­sanları bilim insanlarına konuşur ve iddialarını (tezlerini), yaptıkları araştırmalarla diğer bilim insanlarına aktarırlar. Bir id­dia ancak, diğer bilim insanlarının bu iddiayı yanlışlama ve değerleme çalışmalarından sonra, eğer hepsi tarafından ka­bul edilirse, genel kabul gören bilgi haline gelebilir. Aksi halde bilim insanları, bilim insanı olmayanlara konuşarak iddiala­rını bilimsel bilgi olarak sunamazlar. Böyle yaparlarsa bu şarlatanlık olur. Böyle bir durumda, bilimsel literatürden haber­siz ve bilimsel çevrelerde tartışılmadan ileri sürülen görüşler ve sorun çözme reçeteleri de güncel ve popüler bir yakla­şımdan öteye geçememektedir. Yönetim ve organizasyon konularında basit, en doğru, en çağdaş, en modern, eskilerin hepsini bir kenara atan, en geçerli vs gibi iddialarla takdim edilen görüşler ve yaklaşımlar yerine, kullanılan kavramlarda netlik ve ölçülebilirlik, çalışmaların her aşamasında bilimsel titizlik, daima sağlam bir metodoloji ve usul kullanımı ve niha­yet ulaşılan sonuçların diğer bilim insanlarının görüşlerine sunularak yanlışlanma veya doğrulanmasına imkan vermek yaklaşımı esas alınmalıdır Elinizdeki İşletme Yöneticiliği kitabının amacı, işletme yönetimi, organizasyonu ve organizas­yonlarda davranış konularındaki başlıca kavram, teori, yaklaşım ve uygulamaların gelişmesini, ana özelliklerini ve uygula­madaki yönetici açısından ne ifade ettiklerini açıklamaktır. Kitapta ele alınan konulara, yönetici gözü ile bakılmıştır. Ele alınan konular üç grupta toplanabilir: Önce, bilimsel anlayış ve işletme yönetimi alanındaki bilimsel birikim üzerinde duru­larak, yöneticiliğin bir meslek olarak gelişebilmesi için bu bilimsel birikimin önemi vurgulanmıştır. İkinci olarak, ekonomik, teknolojik, sosyal ve kültürel değişmelere paralel olarak yönetim düşünce, kavramlar ve yaklaşımlarındaki (teorilerinde­ki) değişmeler incelenmiştir. Bu inceleme yapılırken, bu yaklaşımların vurgusu, uygulamadaki yöneticiler açısından biraz daha ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Üçüncü olarak da, organizasyon yapıları içinde gerçekleştirilen yönetim uygulamaların­da kullanılan başlıca davranışsal süreçler ve teknikler üzerinde durulmuştur.

 
1. Hamur, karton, 729 sayfa, 2020
ISBN: 9786052425817 
 
 
 
 
     
     

Yeni Eklenenler

 • Drone Kullanmaya Başlarken
  Terry Kilby, Belinda Kilby
  Aba Yayınları

  Drone’lar, quadcopter’lar, insansız hava araçları vb., isimleri ne olursa olsu... 

 • Ebru - Bir Türk Masalı
  Işılca
  İndigo Kitap

  Bir kadının cesaretinde saklıdır aşk…

  Amansız fırtınalar içinde umutsuzc... 

 • Kelebek Ajandası 2021
  Damla Kelebek Gökgün
  Cinius Yayınları

  Felsefenin Temel Önermeleri
  Farabi
  Endülüs Yayınları

  Elinizdeki bu çalışmada, Fârâbî’ye ait olduğu ileri sürü...